Vestiging

Groningen
Contact

Schweitzerlaan 2
9728 NP Groningen, Nederland

Tel: 050 527 75 50
E-mail:
groningen@neurocaregroup.com


Openingstijden

Maandag
9:00u – 17:00u
Dinsdag
9:00u – 17:00u
Woensdag
9:00u – 17:00u
Donderdag
9:00u – 17:00u
Vrijdag
9:00u – 17:00u


Vestiging Groningen

Ons teamKlinisch Psycholoog BIG & vestigingsdirecteur

Dr. Ben ReitsmaBekijk profiel


Psycholoog en hoofd behandelzaken

Drs. Anna TiemersmaBekijk profiel


Psychotherapeut/ groepstherapeut

Margreet BeimersBekijk profiel


GZ-psycholoog BIG

Drs. Alyke RiemersmaBekijk profiel


GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut VGCt

Drs. Tanja van EssenBekijk profiel


GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut

Drs. Monique WaslanderBekijk profiel


Psychomotorisch therapeut

Gerwin BruinsmaBekijk profiel


Psycholoog

Donna Schurer, MscBekijk profiel


Praktijk Ondersteuner – Secretaresse

Harriët WierengaBekijk profiel


Praktijk Ondersteuner, Secretaresse

Marian WoortmanBekijk profiel


Wilt u weten of onze behandelingen iets voor u kunnen betekenen?

Neem contact op met ons team

Algemene informatie

 • Introductie
Introductie

neuroCare Group Groningen is een kleine instelling binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), voor zowel generalistische basis GGZ als (medisch-) specialistische GGZ.

Wij zijn in het noorden van het land toon -en maatgevend geworden voor het toepassen van neuromodulatie technieken (zoals rTMS en neurofeedback) binnen de context van een psychotherapeutische benadering van geestelijke gezondheidsklachten.

neuroCare Group Groningen neemt onder de GGZ-instellingen en de psychologenpraktijken in Noord-Nederland een speciale positie in vanwege onze visie op psychologische gezondheid én de daarmee samenhangende expertise. Binnen onze instelling staat een persoonlijke benadering voorop. Dit geldt ook voor onze behandelingen die geheel toegesneden zijn op iemands individuele hulpvraag. Tegelijkertijd zijn we een moderne, innovatieve en gerenommeerde instelling die uiteenlopende nieuwe en bewezen effectieve behandelingen aanbiedt. Zo paste de instelling als een van de eerste in Nederland neurofeedback als behandelmethode (1998) toe. Sindsdien is door ons speciaal op dit gebied veel expertise ontwikkeld, met name ten aanzien van ADHD en autisme. Ook op het terrein van andere behandelprogramma’s zoals ACT, CBASP, Mindfulness, rTMS en hartcoherentie training (HCT) zijn we voorlopers. Kenmerkend voor ons en zeker ook vergeleken met andere kleine instellingen, is onze zeer ruime keus in behandelmogelijkheden. Vanuit ons zorgprogramma kunnen we van al deze invalshoeken gebruik maken om te komen tot een op maat gemaakte behandeling, – eenvoudig als het kan, complex als het moet – met als doel: meer zelfvertrouwen en meer persoonlijke effectiviteit in studie, werk, relaties en in het verwerkelijken van persoonlijke waarden. Daarbij mag u van ons verwachten dat we deskundig zijn, gepassioneerd ons werk doen en betrokkenheid laten zien bij onze cliënten. Dat is precies ook de reden waarom we een kleine instelling willen zijn: we houden van korte lijnen en persoonlijk contact waarbij het belang van u voorop staat. Ter ondersteuning van onze diensten beschikt de instelling over een volwaardig laboratorium met geavanceerde, hoogwaardige neuropsychologische, psycho- en neurofysiologische onderzoeksmogelijkheden.

 • Aanmelden
Aanmelden

neuroCare Group Groningen heeft tot 1 september 2019  een cliëntenstop voor cliënten met een Specialistische GGZ (SGGZ) verwijzing.

U kunt zich bij neuroCare Groningen aanmelden door middel van een verwijzing van de huisarts, bedrijfsarts, psychiater, medisch specialist of specialist ouderengeneeskunde. U kunt ook op eigen initiatief een afspraak maken. Een verwijzing is echter verplicht indien u aanspraak wilt maken op een vergoeding van uw zorgverzekeraar.

Om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek kunt u contact opnemen met het secretariaat. Aanmelden is mogelijk door telefonisch contact op te nemen of door een e-mail te sturen. In het laatste geval adviseren wij u privicay-gevoelige informatie zo veel mogelijk te vermijden, bijvoorbeeld door alleen de volgende onderwerp-regel “aanvraag kennismakingsgesprek door 06- ………….. (uw 06-nummer)” te gebruiken. Kiest u voor een aanmelding via e-mail, dan nemen wij zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw bericht contact met u op.

Tijdens het eerste contact met de instelling wordt u ingelicht over de werkwijze, behandelmogelijkheden, tarieven/vergoedingen en over de wachttijden. Tegelijkertijd wordt dit contact gebruikt om inzicht te krijgen in het probleem of de klachten waarvoor u hulp zoekt.

 • Wachttijden
Wachttijden

neuroCare Group Groningen heeft tot 1 september 2019  een cliëntenstop voor cliënten met een Specialistische GGZ (SGGZ) verwijzing.

Voor aanmeldingen met een Basis GGZ (BGGZ) is onderstaande van toepassing.

De duur tussen aanmelding en een eerste afspraak (is kennismakingsgesprek) is maximaal tien werkdagen. De informatie uit dit kennismakingsgesprek (is de reden van aanmelding) wordt in het teamoverleg besproken. Omdat het teamoverleg eens per veertien dagen wordt gehouden, duurt het maximaal veertien dagen voordat u wordt uitgenodigd voor een intakegesprek. Als het intakegesprek is afgerond worden de gegevens uit de intake in het team besproken.

Het team beslist onder verantwoordelijkheid van een hoofdbehandelaar of een behandeling is aangewezen en zo ja, welke behandeling en onder welke condities (Dit uiteraard in nauw overleg met u).

Vervolgens krijgt u een uitnodiging om met de behandeling te starten. Dit is in principe binnen veertien dagen na de intake.

Er kan dus enige tijd zitten tussen een aanmelding en het begin van een behandeling. Echter zorgvuldigheid is in deze fase van groot belang en bespaart u later wellicht veel frustratie over onze communicatie met u, het behandelverloop en het behandelresultaat.

Het kan gemiddeld tot acht weken duren, met een incidentele uitloop tot tien weken, voordat u na aanmelding bij ons daadwerkelijk in behandeling bent. Intussen hebt u natuurlijk dan al wel twee gesprekscontacten gehad.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraar gezamenlijk zijn overeengekomen.

De wachttijden worden maandelijks bijgewerkt.

 • Onze werkwijze
Onze werkwijze

Het eerste daadwerkelijke contact met u vindt plaats tijdens een kennismakingsgesprek. Dit is een vrijblijvend en (voor u) kosteloos gesprek met het doel u te informeren over de instelling en over onze behandelingsmogelijkheden en tegelijkertijd om inzicht te krijgen in het probleem of de klacht waarvoor u hulp zoekt. Als het om verzekerde zorg gaat moet u in het bezit zijn van een verwijsbrief van uw huisarts, bedrijfsarts of psychiater. Als een hulpvraag aansluit bij onze behandelmogelijkheden dan wordt meestal besloten tot een vervolgcontact. Als een hulpvraag niet aansluit bij onze behandelmogelijkheden dan zal in overleg met u worden gezocht naar passender hulp of wordt u terugverwezen naar uw verwijzer/huisarts.

Als het kennismakinggesprek leidt tot een vervolgcontact, dan wordt een intakegesprek voor u ingepland. Dit gesprek heeft tot doel de hulpvraag nauwgezet in kaart te brengen. Wanneer het om Specialistische GGZ gaat, wordt soms ook nog een uitvoerig (neuro-) psychologisch onderzoek gedaan, al dan niet in combinatie met een neurofysiologisch onderzoek (QEEG).

De gegevens die zijn verzameld worden vervolgens in ons teamoverleg besproken. Daarna beslist het team over een behandelvoorstel dat zo nauwkeurig mogelijk aansluit bij uw hulpvraag. U wordt vervolgens uitvoerig geïnformeerd over deze “op maat gemaakte behandeling” en wat deze voor u kan betekenen (werkwijze, duur, kosten en frequentie van de contacten).
Met behandelen kan worden begonnen nadat u heeft ingestemd met de voorgestelde behandeling. De behandeling wordt uitgevoerd zoals afgesproken in het behandelplan. Het verloop van de behandeling wordt vastgelegd in uw dossier. U heeft recht op inzage, kopie én correctie van uw dossier. De duur van een behandeling is in de regel maximaal één jaar. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u geëvalueerd. Indien nodig wordt het behandelplan in overleg met u bijgesteld.

 • Behandelvormen
Behandelvormen

In onze vestiging behandelen wij:

 • Kinderen
 • Jongeren
 • Volwassenen
 • Ouderen

met klachten zoals:

 • Depressie
 • Dwang (OCS)
 • ADHD – ADD
 • Autisme
 • Slaapproblemen
 • Concentratieproblemen
 • Leerproblemen
 • Angsten
 • Trauma
 • Persoonlijkheidsproblematiek
 • Hechtingsproblematiek
 • Burn-out
 • Arbeid gerelateerde klachten


Tarieven en vergoedingen

 • Tarieven en vergoedingen volwassenen
Tarieven en vergoedingen volwassenen

neuroCare Groningen voert behandelingen uit in de Basis GGZ (BGGZ) en Specialistische GGZ (SGGZ). BGGZ is bedoeld voor kortdurende en minder complexe problematiek, SGGZ voor complexere problematiek waarbij langer durende en meer gespecialiseerde zorg gevraagd is.

In behandeling met verwijzing
Indien u bij ons in behandeling wilt komen en u wilt in aanmerking komen voor vergoedingen van uw zorgverzekeraar, dan heeft u allereerst een doorverwijzing nodig. De professionals die mogen verwijzen naar de GGZ zijn: huisarts, bedrijfsarts, medisch specialist, SEH-arts, specialist ouderengeneeskunde en de arts voor verstandelijk gehandicapten. Ook een psychiater, psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog mogen binnen de GGZ verwijzen. Uw verwijzer schat in of dit een doorverwijzing moet zijn voor Basis GGZ (BGGZ) of Specialistische GGZ (SGGZ), dit dient ook op de verwijzing vermeld te staan. Uiteraard kunnen wij u hierover telefonisch meer uitleg geven en kan uw verwijzer ons hierover altijd consulteren.

neuroCare Group Groningen heeft in 2019 contracten met de volgende zorgverzekeraarsgroepen:
De Friesland Zorgverzekeraar (via Zilveren Kruis)
Achmea | Zilveren Kruis
Coöperatie VGZ UA
Multizorg
O.W.M. DSW Zorgverzerkeraar U.A.
Menzis
Caresq

neuroCare Group Groningen heeft in 2019 geen contract met de volgende zorgverzekeraarsgroep:
Centrale Zorgverzekeraars groep (CZ)

Informeer vooraf bij het secretariaat van neuroCare Groningen welke tarieven en vergoedingen voor u van toepassing zijn. Ook als u verzekerd bent worden sommige behandelvormen, zoals neurofeedback en rTMS (met uitzondering bij depressie) , meestal niet volledig vergoed. U moet dan een eigen bijdrage betalen. Het secretariaat kan u informeren over deze eventuele bijkomende kosten.

In behandeling zonder verwijzing
Indien u geen verwijzing heeft, kunt u wel in behandeling komen maar komt de behandeling niet in aanmerking voor vergoeding van uw zorgverzekeraar. Behandeling is dan voor eigen rekening. Als u geen doorverwijzing heeft, kunt u bij ons een offerte aanvragen voor een indicatie van de behandelkosten.

 • Minderjarige cliënt
Minderjarige cliënt

Bij neuroCare Groningen wordt alleen neurofeedback bij jeugdigen met AD(H)D aangeboden.

De instelling heeft geen overeenkomst met gemeenten. Dit betekent dat de bekostiging van een behandeling volledig ten laste komt van de ouder(s).

Als een kind of jongere in therapie gaat, gebeurt dat meestal in overleg met de ouders of verzorgers. Als een kind jonger is dan 12 jaar, worden de ouders nauw bij de behandeling betrokken. De ouders zijn dan bevoegd om beslissingen te nemen met betrekking tot de behandeling. Als de leeftijd van het kind tussen de 12 en de 16 jaar ligt, geldt dat de wettelijk vertegenwoordiger (ouder/voogd) toestemming geeft voor de behandeling. Vanaf 16 jaar neemt een cliënt zelf beslissingen. De ouders worden uitsluitend dán bij de behandeling betrokken als de jongere daarmee akkoord gaat. Wanneer een jongere een licht verstandelijke beperking heeft en niet wilsbekwaam is dan zijn ouders genoodzaakt als wettelijk vertegenwoordiger op te kunnen treden en toestemming te kunnen geven.


Informatie-uitwisseling

 • Informatie-uitwisseling
Informatie-uitwisseling

In principe wordt uw verwijzer beknopt geïnformeerd over uw diagnose, behandelplan en het resultaat van uw behandeling. U hebt recht op inzicht van de correspondentie van de instelling met uw verwijzer. U kunt echter ook aangeven dat u bezwaren hebt tegen een correspondentie tussen de instelling en uw verwijzer. Onder geen beding wordt aan derden informatie over uw behandeling verschaft dan pas na uw schriftelijke toestemming.

 • Privacyverklaring
Privacyverklaring

Alles wat u uw behandelaar vertelt is vertrouwelijk. Hij/zij mag daarover geen mededelingen doen aan anderen zonder uw schriftelijke toestemming. Uw behandelaar hoeft niet aan u te vragen of hij/zij over u van gedachten mag wisselen met vakgenoten (andere psychologen, psychotherapeuten, artsen). Deze hulpverleners zijn ook gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Als u toch niet wilt dat uw behandelaar iets met collega’s bespreekt, kunt u dat aangeven.

Met ingang van 25 mei 2018 is er een nieuwe wet van toepassing; wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Vanaf die datum geldt deze wet voor de hele Europese Unie. Deze nieuwe wet bevat strengere regels t.a.v. de verwerking van persoonsgegevens. Deze zijn te lezen in het privacystatement van de neuroCare Group Nederland.

Onze uitgebreide Privacyverklaring kunt u hier vinden.

 • Kwaliteitsnormen
Kwaliteitsnormen

Kwaliteitsstatuut
neuroCare Groningen heeft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.
Met een eigen kwaliteitsstatuut wordt nadere invulling gegeven aan de eis van de Kwaliteitswet zorginstellingen waarin de instelling per 1 januari 2017 wordt verplicht om te voorzien in een duidelijke verantwoordelijkheidstoedeling teneinde verantwoorde zorg te kunnen bieden.
Het statuut ligt ter inzage op de vestiging en kan indien nodig opgevraagd worden bij het secretariaat.

Rommen en vragenlijsten
ROM staat voor Routine Outcome Measurement. Feitelijk is dat een oordeel over de behandeling of het effect van een behandeling, gemeten met behulp van vragenlijsten. Op zich kan dit een zeer nuttige bijdrage leveren aan het welslagen van uw behandeling. Tegelijkertijd is dit ook een eis die door zorgverzekeraars aan ons wordt gesteld.
Wij nemen bij aanvang van uw behandeling, eventueel tussentijds en bij afsluiting van uw behandeling een vragenlijst af die u thuis zelf op uw computer kunt invullen.
Aan het eind van het behandelcontact nemen wij ook nog een tevredenheidsvragenlijst af, ook thuis op de computer in te vullen.

 • Klachtenregeling
Klachtenregeling

Waar mensen samenwerken is het mogelijk dat er misverstanden ontstaan. Misschien bent u het met bepaalde zaken niet eens of bent u ontevreden.

Heeft u vragen of klachten, laat het dan weten!

Zo ontstaat de kans om samen een oplossing te vinden.

Bovendien heeft u als cliënt het recht om een klacht in te dienen.

neuroCare Nederland voldoet aan de eisen die de wet WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg) stelt. Doel van deze wet is goede zorg en openheid over en leren van eventuele fouten en andere incidenten in de zorg. En een zorgvuldige omgang met klachten over de zorgverlening.

Onze klachtenregeling kunt u hier vinden.

 • Meldcode
Meldcode

Professionals in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) zijn verplicht om een meldcode te hebben. De verplichting een meldcode vast te stellen is opgenomen in de Kwaliteitswet Zorginstellingen. In een meldcode staat hoe gehandeld dient te worden bij het vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld.


Overige informatie

 • Samenwerkingen
Samenwerkingen

neuroCare Groningen streeft naar een optimale samenwerking tussen de instelling en haar verwijzers. Deze verwijzers zijn meestal huisartsen en/of diens POH-GGZer (praktijkondersteuner). In het komende jaar gaat de instelling meer energie steken in een optimale samenwerking met verwijzers door middel van direct contact. De instelling levert zowel basis GGZ als specialistisch GGZ. Dat maakt dat eventueel een overgang van basiszorg naar specialistische zorg en omgekeerd, helder en transparant kan worden gerealiseerd.

 • Lidmaatschappen
Lidmaatschappen

neuroCare Groningen is aangesloten bij o.a:

 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
 • Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP)
 • Vereniging voor Cognitieve Gedragstherapie (VcGT)
 • Nederlandse Vereniging ter Bestudering van Pijn (NVBP), tegenwoordig ‘Dutch Pain Society’
 • International Society for Neurofeedback and Research (ISNR)
 • Nederlandse Vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie (NVGP)
 • Nederlandse Vereniging voor de Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (NVGzP)
 • Cliëntenraad
Cliëntenraad

Cliëntenraad
Als cliënt van neuroCare Group Groningen kunt u invloed uitoefenen op het beleid van de organisatie en op de kwaliteit van de zorg die cliënten ontvangen. Deze invloed is geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen en wordt uitgeoefend door een cliëntenraad. De cliëntenraad bestaat uit (ex-) cliënten van neuroCare Group Groningen. Ook familieleden kunnen lid zijn van de raad. In de raad kunnen leden meepraten over voor cliënten belangrijke zaken.

WMCZ
In 1996 is de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) aangenomen. Deze wet schrijft voor dat elke zorginstelling een eigen cliëntenraad hoort te hebben en dat deze raad over bepaalde beleidszaken een adviesrecht heeft.

Wat doet een cliëntenraad ?
Een cliëntenraad in een zorginstelling zorgt voor de belangen van patiënten (cliënten).
De cliëntenraad is een serieuze gesprekspartner van de bestuurders en/of directie en behartigt de belangen van alle patiënten door invloed uit te oefenen en controle uit te voeren op het beleid van de zorginstelling.

Bijzondere rechten
Om als cliëntenraad je taken goed uit te kunnen voeren kent de Wet Medezeggenschap (WMCZ) bijzondere rechten toe aan een cliëntenraad. Zo kent de WMCZ onder meer een enquête, informatie- en adviesrecht.
Dit betekent dat bestuurders en directie verplicht zijn de cliëntenraad over bepaalde onderwerpen tijdig te informeren, bijvoorbeeld over geplande reorganisaties of over financiële zaken.
Ook zijn zij verplicht om gevraagde informatie te verstrekken en om de cliëntenraad op bepaalde onderwerpen om advies dan wel instemming te vragen.

Bij reorganisaties moeten bestuurders/directie de cliëntenraad om advies vragen. De bestuurders/directie moeten eerst met de cliëntenraad over het plan overleggen, alvorens het te kunnen doorvoeren.
Als de cliëntenraad bezwaren heeft tegen het voorgestelde plan (omdat het onredelijk is) dan moeten bestuurders en directie het plan zo wijzigen dat de cliëntenraad er wel mee akkoord kan gaan.

Verzwaard adviesrecht
Op andere onderwerpen, zoals het invoeren van een nieuwe klachtenregeling of een aangepaste regeling op het gebied van de zorg, heeft de cliëntenraad een verzwaard adviesrecht.
Dat betekent dat de directie de plannen niet mag invoeren zonder instemming van de cliëntenraad.
In bepaalde gevallen en situaties heeft de cliëntenraad geen of slechts heel weinig invloed. Wel heeft de cliëntenraad adviesrecht over de gevolgen op de kwaliteit van de zorg door de veranderingen in de organisatie.

De cliëntenraad en behandelafspraken
Tot slot is het belangrijk te weten dat de cliëntenraad geen invloed heeft op de afspraken gemaakt in het kader van de behandeling zelf.
Deze afspraken worden gemaakt door de behandelaars en de patiënten zelf.

Vergadering
De cliëntenraad vergadert viermaal per jaar, daarnaast overlegt zij minimaal tweemaal per jaar met de directie van Brain Dynamics Groningen. De vergaderingen zijn openbaar, dus u kunt als toehoorder (niet-lid van de raad) bij de vergadering aanwezig zijn.

Leden
De cliëntenraad is op 1 mei 2013 opgericht. Momenteel zijn we bezig met het werven van leden voor deze cliëntenraad. Het doel is te komen tot een raad van 3 leden. Op dit moment is er ruimte voor 2 nieuwe leden. Hierbij willen wij onze (ex-) cliënten dan ook wijzen op de vacatures in de cliëntenraad.

Voor meer informatie kunt u via het secretariaat contact opnemen met de heer Ben Reitsma.
Met uw vragen of opmerkingen aangaande de organisatie kunt u terecht op het e-mailadres van de cliëntenraad: groningen@neurocaregroup.com


Locatie

In Groningen-Zuid is de vestiging van neuroCare te vinden. U vindt ons tegenover de leveranciersingang van het Martini Ziekenhuis, op de hoek van de Van Swietenlaan met de Schweitzerlaan. Goed bereikbaar per auto en openbaar vervoer.

Openbaar vervoer

neuroCare Group Groningen is goed bereikbaar met het openbaar vervoer vanaf Groningen-Centraal met Qbuzz lijn 9 of 10. Kijk voor actuele informatie op de website van de vervoerder.

Parkeren

Komt u met de auto? Parkeren kunt u bij ons op het kleine plein aan de voorkant bij de hoofdingang en aan de achterkant en naast het pand via de slagboom op het grotere parkeerterrein. U mag de auto niet langs de openbare weg parkeren.


Logo_neuroCare_bunt_Poster_vector_white

neuroCare staat voor gepersonaliseerde behandeling in de GGZ sinds 2001. Met onze innovatieve visie op diagnostiek en behandeling bieden we effectieve geestelijke gezondheidszorg op maat.

www.neurocaregroup.nl

Copyright neuroCare Group Nederland 2019. Alle rechten voorbehouden