Vestiging

Hengelo
Contact

Mitchamplein 1a
7556 SC Hengelo, Nederland

Tel: 074 2504 669
E-mail:
[email protected]


Openingstijden

Maandag
9:00u – 17:00u
Dinsdag
9:00u – 17:00u
Woensdag
9:00u – 17:00u
Donderdag
9:00u – 17:00u
Vrijdag
9:00u – 17:00u (secretariaat beperkt telefonisch bereikbaar)


Vestiging Hengelo

Ons teamKlinisch Psycholoog BIG

Drs. Mia De WolfBekijk profiel


Gezondheidszorgpsycholoog, rTMS Professional

Eric Gerritsen, MScBekijk profiel


Gezondheidszorgpsycholoog, rTMS Professional

Sarisha Phagoe, MScBekijk profiel


Gezondheidszorgpsycholoog

Iris Duisterhof, MScBekijk profiel


Orthopedagoog-Generalist

Drs. Nienke HopsterBekijk profiel


Psycholoog

Linda Oelen, MScBekijk profiel


Orthopedagoog

Marloes Krijnsen, MScBekijk profiel


Orthopedagoog in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog

Michelle Huisjes, MScBekijk profiel


Praktijkondersteuner

Gerrie KoppelmanBekijk profiel


Praktijkondersteuner

Fraukje van ElkBekijk profiel

Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 12.00uur en van 13.00 tot 16.00uur.

Neem contact op met ons team.
Algemene informatie

 • Aanmelden
Aanmelden

U kunt zich bij neuroCare Hengelo aanmelden door middel van een verwijzing van de huisarts, bedrijfsarts, psychiater, psychotherapeut, klinisch (neuro)psycholoog, medisch specialist of specialist ouderengeneeskunde. Voor volwassen cliënten geldt dat een verwijzing verplicht is indien u aanspraak wilt maken op een vergoeding van uw zorgverzekeraar. U kunt ook op eigen initiatief een afspraak maken maar dan zijn de kosten voor eigen rekening. Voor kinderen/jeugdigen tot 18 jaar geldt ook dat er een verwijzing van de huisarts nodig is om in aanmerking te komen voor vergoeding van de gemeente waarin het kind woonachtig is. Kinderen/jeugdigen tot 18 jaar kunnen ook rechtstreeks vanuit de gemeente doorverwezen worden.

Om een afspraak te maken voor een intakegesprek kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Aanmelden is mogelijk door telefonisch contact op te nemen (074 2504669) of door een e-mail te sturen ([email protected])

Kiest u ervoor uw aanmelding via e-mail te laten verlopen, dan nemen wij zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw bericht contact met u op.

Tijdens het eerste contact met de praktijk wordt u ingelicht over de werkwijze, behandelmogelijkheden, tarieven/vergoedingen en over de wachttijden. Tegelijkertijd wordt dit contact gebruikt om inzicht te krijgen in het probleem of de klachten waarvoor u hulp zoekt.

 • Wachttijden
Wachttijden

Neem voor de actuele wachttijden contact op met het secretariaat van onze vestiging:  074 2504 669 of [email protected]

Helaas kunnen wij op dit moment een beperkte instroom van cliënten in behandeling nemen die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis en Menzis. Wilt u weten welke mogelijke gevolgen dit voor u heeft? Neem dan contact met ons op.

 • Onze werkwijze
Onze werkwijze

Op het moment dat het secretariaat contact met u opneemt om een intake in te plannen wordt onze werkwijze, inclusief een akkoordverklaring naar u toe gestuurd om deze thuis alvast door te nemen. Deze papieren neemt u mee zodra u bij ons uw 1e gesprek (intakegesprek) heeft.

Uw behandelaar is verplicht een dossier bij te houden over het onderzoek en de verloop van de therapie. Een goede verslaglegging is onderdeel van een professionele werkwijze. U mag uw dossier altijd inzien. Ook mag u een eigen verklaring aan uw dossier toevoegen. Tenslotte heeft u het recht uw dossier of delen daarvan te laten vernietigen. De behandelaar is verplicht uw dossier zorgvuldig te bewaren tot vijftien jaar nadat de behandeling is afgesloten.

 • Behandelvormen
Behandelvormen

In onze vestiging behandelen wij:

 • Kinderen
 • Jongeren
 • Volwassenen
 • Ouderen

met klachten zoals:

 • Depressie
 • Dwang (OCS)
 • ADHD – ADD
 • Slaapproblemen
 • Concentratieproblemen
 • Angsten
 • Trauma
 • Persoonlijkheidsproblematiek
 • Ontwikkelingsstoornissen, zoals autisme, PDD-NOS
 • Meervoudige problematiek


Tarieven en vergoedingen

 • Behandeltarieven en vergoedingen 2022
Behandeltarieven en vergoedingen 2022

neurocare Clinics heeft in 2022 contracten afgesloten met Zilveren Kruis, Zorg en Zekerheid, CZ-groep, VGZ, Menzis en DSW.

 • Minderjarige cliënt
Minderjarige cliënt

Als een kind of jongere in therapie gaat, gebeurt dat meestal in overleg met de ouders of verzorgers. Als een kind jonger is dan 12 jaar, worden de ouders nauw bij de behandeling betrokken. De ouders zijn dan bevoegd om beslissingen te nemen met betrekking tot de behandeling. Als de leeftijd van het kind tussen de 12 en de 16 jaar ligt, geldt dat de wettelijk vertegenwoordiger (ouder/voogd) toestemming geeft voor de behandeling. Vanaf 16 jaar neemt een cliënt zelf beslissingen. De ouders worden uitsluitend dán bij de behandeling betrokken als de jongere daarmee akkoord gaat. Wanneer een jongere een licht verstandelijke beperking heeft en niet wilsbekwaam is dan zijn ouders genoodzaakt als wettelijk vertegenwoordiger op te kunnen treden en toestemming te kunnen geven.


Informatie-uitwisseling

 • Informatie-uitwisseling
Informatie-uitwisseling

In principe wordt uw verwijzer beknopt geïnformeerd na de intake en na afloop van uw behandeling. U heeft recht op inzage in de correspondentie van de instelling met uw verwijzer. U kunt echter ook aangeven dat u bezwaren hebt tegen een correspondentie tussen de instelling en uw verwijzer. Indien er een verzoek om informatie van derden over uw situatie aan ons gericht wordt zal is altijd toestemming van uw zijde vereist en wordt over de inhoud van de correspondentie met u overleg gevoerd.

 • Kwaliteitsnormen
Kwaliteitsnormen

neuroCare Group Hengelo bewaart alle data van cliënten geanonimiseerd om onderzoek te doen over de effectiviteit van de behandelingen. Gedurende de behandeling monitoren we of de klachten die bij aanvang zijn vastgesteld verminderen in de loop van de behandeling.

neuroCare Group Hengelo heeft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Het statuut ligt ter inzage op de vestiging en kan indien nodig opgevraagd worden bij het secretariaat.

 • Klachtenregeling
Klachtenregeling

Waar mensen samenwerken is het mogelijk dat er misverstanden ontstaan. Als u niet tevreden bent over de zorg die u geboden wordt, over de wijze waarop u door de medewerkers bejegend wordt of over de financiële afhandeling van uw zorgtraject dan gaat u daarover eerst met uw behandelaar of een andere vertegenwoordiger (regiebehandelaar) van de instelling in gesprek. Komt u er met hen niet uit dan kunt u in gesprek gaan met de kwaliteitscoördinator (directeur) van onze instelling. Wanneer u er samen echt niet uitkomt, dan kunt u een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris/klachtencommissie.

neuroCare Nederland voldoet aan de eisen die de wet WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg) stelt. Doel van deze wet is goede zorg en openheid over en leren van eventuele fouten en andere incidenten in de zorg en een zorgvuldige omgang met klachten over de zorgverlening.

Heeft u vragen of klachten, laat het ons dan weten.
Dan zoeken wij samen met u naar een oplossing.

Meer weten?
Download hier de klachtenregeling.
Download hier de infographic klachtenbehandelingsproces.
Download hier de infographic cliënt zorggeschil.

 • Meldcode
Meldcode

Professionals in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) zijn verplicht om een meldcode te hebben. De verplichting een meldcode vast te stellen is opgenomen in de Kwaliteitswet Zorginstellingen. In een meldcode staat hoe gehandeld dient te worden bij het vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld.


Overige informatie

 • Samenwerkingen
Samenwerkingen

neuroCare Group Hengelo streeft naar een optimale samenwerking tussen de praktijk en haar verwijzers. Deze verwijzers zijn meestal huisartsen, diens POH-GGZ’er (praktijkondersteuner), (vrijgevestigde) psychiaters, psychotherapeuten, psychologen, algemene ziekenhuizen en andere GGZ instellingen. Voor jeugdigen onder de 18 jaar geldt dat er evt. ook een rechtstreekse verwijzing vanuit de gemeente kan worden afgegeven.

 • Lidmaatschappen
Lidmaatschappen

Medewerkers van neuroCare Group Hengelo zijn aangesloten bij o.a.:

 •  Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
 • Nederlandse Vereniging van Pedagogen en onderwijskundigen (NVO)
 • Nederlandse Vereniging voor de Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (NVGzP)
 • Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt)
 • Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP)
 • Biofeedback Certification International Alliance (BCIA)
 • International Society for Neurofeedback and Research (ISNR)
 • Society of Applied Neuroscience (SAN)

Tevens is neuroCare Hengelo een erkende praktijkopleidingsinstelling voor de opleiding Gezondheidszorg psychologie (GZ) en voor de opleiding tot Psychotherapeut BIG.

 • Cliëntenraad
Cliëntenraad

Als cliënt van neuroCare Hengelo kunt u invloed uitoefenen op het beleid van de organisatie en op de kwaliteit van de zorg die cliënten ontvangen. Deze invloed is geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen en wordt uitgeoefend door een cliëntenraad. De cliëntenraad bestaat uit (ex-)cliënten van neuroCare Hengelo. Ook familieleden (ouders van kinderen) kunnen lid zijn van de raad. In de raad kunnen leden meepraten over voor cliënten belangrijke zaken.

WMCZ
In 1996 is de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) aangenomen. Deze wet schrijft voor dat elke zorginstelling een eigen cliëntenraad hoort te hebben en dat deze raad over bepaalde beleidszaken een adviesrecht heeft.

Wat doet een cliëntenraad?

Het doel van de cliëntenraad is om binnen het kader van de doelstellingen van neuroCare Group Hengelo de gemeenschappelijke belangen van de cliënten te behartigen.

De cliëntenraad bevordert naar vermogen de participatie, medezeggenschap en belangenbehartiging van cliënten, zodat cliënten zoveel mogelijk worden betrokken bij de gang van zaken in de eigen behandel- of begeleidingsomgeving binnen de instelling.

Bijzondere rechten

Om als cliëntenraad je taken goed uit te kunnen voeren kent de Wet Medezeggenschap (WMCZ) bijzondere rechten toe aan een cliëntenraad. Zo kent de WMCZ onder meer een enquête, informatie- en adviesrecht.
Dit betekent dat bestuurders en directie verplicht zijn de cliëntenraad over bepaalde onderwerpen tijdig te informeren, bijvoorbeeld over geplande reorganisaties of over financiële zaken. Ook zijn zij verplicht om gevraagde informatie te verstrekken en om de cliëntenraad op bepaalde onderwerpen om advies dan wel instemming te vragen.

Bij reorganisaties moeten bestuurders/directie de cliëntenraad om advies vragen. De bestuurders/directie moeten eerst met de cliëntenraad over het plan overleggen, alvorens het te kunnen doorvoeren. Als de cliëntenraad bezwaren heeft tegen het voorgestelde plan (omdat het onredelijk is) dan moeten bestuurders en directie het plan zo wijzigen dat de cliëntenraad er wel mee akkoord kan gaan.

Verzwaard adviesrecht

Op andere onderwerpen, zoals het invoeren van een nieuwe klachtenregeling of een aangepaste regeling op het gebied van de zorg, heeft de cliëntenraad een verzwaard adviesrecht. Dat betekent dat de directie de plannen niet mag invoeren zonder instemming van de cliëntenraad. In bepaalde gevallen en situaties heeft de cliëntenraad geen of slechts heel weinig invloed. Wel heeft de cliëntenraad adviesrecht over de gevolgen op de kwaliteit van de zorg door de veranderingen in de organisatie.

De cliëntenraad en behandelafspraken

Tot slot is het belangrijk te weten dat de cliëntenraad geen invloed heeft op de afspraken gemaakt in het kader van de behandeling zelf. Deze afspraken worden gemaakt door de behandelaars en de cliënten zelf.

Vergadering

De cliëntenraad vergadert een aantal keren per jaar, daarnaast overlegt zij tweemaal per jaar met de directie van neuroCare Hengelo. De vergaderingen zijn openbaar, dus u kunt als toehoorder (niet-lid van de raad) bij de vergadering aanwezig zijn.

Leden

De cliëntenraad van neuroCare Hengelo is opgericht in het najaar van 2014. Momenteel bestaat de cliëntenraad uit twee leden.

Voor meer informatie kunt u via het secretariaat contact opnemen met Rosalinde van Ruth. Met uw vragen of opmerkingen aangaande de organisatie kunt u terecht op het e-mailadres van voorzitter van de cliëntenraad: [email protected]

Vergadering
De data van de cliëntenraadsvergaderingen zijn op te vragen bij het secretariaat van neuroCare Hengelo ([email protected] / 074-2504669).

 • Geschiedenis
Geschiedenis

neuroCare Group Hengelo (voorheen Brain Dynamics Hengelo) werkt al sinds 2005 samen met de hoofdvestiging neuroCare Nijmegen (voorheen Brainclinics Treatment) die zich al sinds 2001 toelegt op onderzoek en behandeling van o.a. depressie, dwang, concentratieklachten en slaapproblemen. Het grote verschil met andere zorgverleners op dit gebied is dat neuroCare Hengelo neuromodulatie technieken (zoals rTMS en neurofeedback) heeft geïntegreerd in haar reguliere behandelingen. Door de combinatie van reguliere psychotherapeutische behandeling en neuromodulatietechnieken weten veel cliënten onze instelling te vinden.

Wij bieden enkel behandelmethoden aan waarvoor gedegen wetenschappelijk onderzoek beschikbaar is en onze hoofdvestiging neuroCare Nijmegen doet zelf ook veel onderzoek. Dit onderzoek doen zij in samenwerking met Onderzoeksinstituut Brainclinics en (inter)nationale wetenschappers verbonden aan verschillende (inter)nationale universiteiten. Wij zijn dus als geen ander op de hoogte van de stand van de wetenschap achter onze behandelmethoden. Ook voeren wij zelf regelmatig pilot-trajecten uit, waarbij wij nieuwe behandelmethoden, of nieuwe toepassingen van bestaande methoden, in een kleine setting inzetten en evalueren. Alleen zo komt de wetenschap en de toepasbaarheid daarvan in de zorg verder. Zo was neuroCare Nederland de eerste klinische praktijk in Europa die rTMS ging toepassen bij depressie en dwang. Inmiddels hebben wij hiermee al honderden mensen succesvol behandeld.


Locatie

De vestiging van neuroCare Hengelo is nabij het centrum gelegen.
Goed bereikbaar per auto en openbaar vervoer.

Openbaar vervoer

Op 10 minuten loopafstand van station Hengelo-Centraal treft u onze praktijk aan.
Er rijden bussen vanaf het station. Kijk voor actuele informatie op de website van de vervoerder.

Parkeren

Het is mogelijk om voor de deur (betaald) te parkeren.


neuroCare staat voor gepersonaliseerde behandeling in de GGZ sinds 2001. Met onze innovatieve visie op diagnostiek en behandeling bieden we effectieve geestelijke gezondheidszorg op maat.

www.neurocaregroup.nl

Copyright neuroCare Group Nederland 2019. Alle rechten voorbehouden