Vestiging

Nijmegen
Contact

Bijleveldsingel 34
6524 AD Nijmegen, Nederland

Tel: 024 7503 507
Fax: 024 890 1447
E-mail:
[email protected]

Openingstijden

Maandag
9:00u – 17:00u
Dinsdag
9:00u – 17:00u
Woensdag
9:00u – 17:00u
Donderdag
9:00u – 17:00u
Vrijdag
9:00u – 17:00u


Vestiging Nijmegen

Ons teamKlinisch Psycholoog BIG & Directeur

Drs. Rosalinde van RuthBekijk profiel


Klinisch neuropsycholoog BIG

Dr. Iris van OostromBekijk profiel


GZ-(neuro)psycholoog BIG

Drs. Joris van NeijenhofBekijk profiel


GZ-psycholoog

Drs. Vera KruiverBekijk profiel


GZ-psycholoog

Drs. Myrthe Olde Bijvank-van EerdtBekijk profiel


GZ-psycholoog

Drs. Tommy EgtbertsBekijk profiel


Psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog

Drs. Marline KerkhofBekijk profiel


Psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog

Drs. Eva de ValckeBekijk profiel


SPV-er BIG en Cognitief Gedragstherapeutisch Werker

Hans JacobsBekijk profiel


Praktijkondersteuner

Monique VerhallenBekijk profiel


Praktijkondersteuner

Esther KloetBekijk profiel


Wilt u weten of onze behandelingen iets voor u kunnen betekenen?

Neem contact op met ons team.

Algemene informatie

 • Aanmelden
Aanmelden

U kunt zich bij neuroCare Nederland aanmelden door middel van een verwijzing van de huisarts, bedrijfsarts, psychiater, psychotherapeut, klinisch (neuro)psycholoog, medisch specialist of specialist ouderengeneeskunde. U kunt ook op eigen initiatief een afspraak maken. Een verwijzing is verplicht indien u aanspraak wilt maken op een vergoeding van uw zorgverzekeraar.

Om een afspraak te maken voor een intakegesprek kunt u contact opnemen met het secretariaat van de vestiging waar u in behandeling wilt komen.

Aanmelden is mogelijk door telefonisch contact op te nemen of door een e-mail te sturen.

Kiest u ervoor uw aanmelding via e-mail te laten verlopen, dan nemen wij zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw bericht contact met u op.

Tijdens het eerste contact met de praktijk wordt u ingelicht over de werkwijze, behandelmogelijkheden, tarieven/vergoedingen en over de wachttijden. Tegelijkertijd wordt dit contact gebruikt om inzicht te krijgen in het probleem of de klachten waarvoor u hulp zoekt.

 • Wachttijden
Wachttijden
Vestiging Nijmegen Basis GGZ Specialistische GGZ
Aanmeldingswachttijd 6 weken 6 weken
Behandelingswachttijd 4 weken 4 weken

De wachttijden worden maandelijks bijgewerkt (status 13/10/2021).

VOORLOPIGE CLIËNTENSTOP ZILVEREN KRUIS VERZEKERDEN (SGGZ-trajecten)

neuroCare Nederland biedt op haar vestigingen ambulante SGGZ zorg voor volwassenen voor o.a. zorgverzekeraar Zilveren Kruis en de labels die hieronder vallen.  Er melden zich steeds meer cliënten van Zilveren Kruis aan voor behandeling bij neuroCare. Op basis van de huidige Zilveren Kruis cliëntenpopulatie bij neuroCare wordt het zorgkostenplafond overschreden en moeten wij helaas op dit moment constateren dat we tijdelijk geen nieuwe cliënten van Zilveren Kruis kunnen aannemen.

neuroCare gaat uiteraard in overleg met Zilveren Kruis om het zorgkostenplafond te laten verhogen. Zolang hier nog geen duidelijkheid over is vragen wij de cliënten van Zilveren Kruis contact op te nemen met de afdeling Zorgbemiddeling (Zilveren Kruis Zorgcoach / 071 3640280).

Mocht u ondanks deze mededeling toch bij neuroCare op de wachtlijst willen blijven staan of zich aan willen melden voor deze wachtlijst dan kan dat uiteraard. Houdt u dan wel rekening met langere wachttijden.

Wij doen er alles aan om u zo snel mogelijk te helpen. De aanmeldingswachttijd is de wachttijd tussen het moment dat u contact met ons opneemt voor een intake en de dag dat de intake daadwerkelijk plaatsvindt. De behandelingswachttijd is de wachttijd die zit tussen de intake en de start van de behandeling. De wachttijd is niet diagnose afhankelijk en verschilt niet per zorgverzekeraar.

 • Onze werkwijze
Onze werkwijze

Wij hanteren gepersonaliseerde diagnostiek voor een zo effectief mogelijke behandeling. Onze werkwijze kunt u hier vinden.

Uw behandelaar is verplicht een dossier bij te houden over het onderzoek en de verloop van de therapie. Een goede verslaglegging is onderdeel van een professionele werkwijze. U mag uw dossier altijd inzien. Ook mag u een eigen verklaring aan uw dossier toevoegen. Tenslotte heeft u het recht uw dossier of delen daarvan te laten vernietigen. De behandelaar is verplicht uw dossier zorgvuldig te bewaren tot vijftien jaar nadat de behandeling is afgesloten.

 • Behandelvormen
Behandelvormen

In onze vestiging behandelen wij:

 • Kinderen
 • Jongeren
 • Volwassenen
 • Ouderen

met klachten zoals:

 • Depressie
 • Dwang (OCS)
 • ADHD – ADD
 • Slaapproblemen
 • Concentratieproblemen
 • Leerproblemen
 • Angsten
 • Trauma


Tarieven en vergoedingen

 • Behandeltarieven en vergoedingen 2021
Behandeltarieven en vergoedingen 2021

Voor volwassenen (> 18 jaar) zijn andere tarieven en vergoedingen van toepassing dan voor jongeren en  kinderen. De tarieven en vergoedingen zijn voortdurend aan verandering onderhevig. Wij zijn bevoegd hier jaarlijks of tussentijds een correctie op door te voeren.

Heeft u vragen ten aanzien van onze behandeltarieven en vergoedingen, dan kunt u contact opnemen met de vestiging waar u in behandeling bent of in behandeling wilt komen.

Onze actuele behandeltarieven en vergoedingen treft u hier aan.

 • Minderjarige cliënt
Minderjarige cliënt

Als een kind of jongere in therapie gaat, gebeurt dat meestal in overleg met de ouders of verzorgers. Als een kind jonger is dan 12 jaar, worden de ouders nauw bij de behandeling betrokken. De ouders zijn dan bevoegd om beslissingen te nemen met betrekking tot de behandeling. Als de leeftijd van het kind tussen de 12 en de 16 jaar ligt, geldt dat de wettelijk vertegenwoordiger (ouder/voogd) toestemming geeft voor de behandeling. Vanaf 16 jaar neemt een cliënt zelf beslissingen. De ouders worden uitsluitend dán bij de behandeling betrokken als de jongere daarmee akkoord gaat. Wanneer een jongere een licht verstandelijke beperking heeft en niet wilsbekwaam is dan zijn ouders genoodzaakt als wettelijk vertegenwoordiger op te kunnen treden en toestemming te kunnen geven.


Informatie-uitwisseling

 • Informatie-uitwisseling
Informatie-uitwisseling

In principe wordt uw verwijzer beknopt geïnformeerd na de intake en na afloop van uw behandeling. U heeft recht op inzage in de correspondentie van de praktijk met uw verwijzer. U kunt echter ook aangeven dat u bezwaren hebt tegen een correspondentie tussen de instelling en uw verwijzer. Onder geen beding wordt aan derden informatie over uw behandeling verschaft zonder uw schriftelijke toestemming.

 • Privacyverklaring
Privacyverklaring

Alles wat u uw behandelaar vertelt is vertrouwelijk. Hij/zij mag daarover geen mededelingen doen aan anderen zonder uw schriftelijke toestemming. Uw behandelaar hoeft niet aan u te vragen of hij/zij over u van gedachten mag wisselen met vakgenoten (andere psychologen, psychotherapeuten, artsen). Deze hulpverleners zijn ook gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Als u toch niet wilt dat uw behandelaar iets met collega’s bespreekt, kunt u dat aangeven.

Met ingang van 25 mei 2018 is er een nieuwe wet van toepassing; wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Vanaf die datum geldt deze wet voor de hele Europese Unie. Deze nieuwe wet bevat strengere regels t.a.v. de verwerking van persoonsgegevens. Deze zijn te lezen in het privacystatement van de neuroCare Group Nijmegen bv.

Onze uitgebreide privacyverklaring kunt u hier vinden (deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 februari 2019).

 • Kwaliteitsnormen
Kwaliteitsnormen

neuroCare Group bewaart alle data van cliënten geanonimiseerd om onderzoek te doen over de effectiviteit van de behandelingen. Gedurende de behandeling monitoren we of de klachten die bij aanvang zijn vastgesteld verminderen in de loop van de behandeling.

neuroCare Nijmegen heeft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Het statuut ligt ter inzage op de vestiging en kan indien nodig opgevraagd worden bij het secretariaat.

 • Klachtenregeling
Klachtenregeling

Waar mensen samenwerken is het mogelijk dat er misverstanden ontstaan. Als u niet tevreden bent over de zorg die u geboden wordt, over de wijze waarop u door de medewerkers bejegend wordt of over de financiële afhandeling van uw zorgtraject dan gaat u daarover eerst met uw behandelaar of een andere vertegenwoordiger (regiebehandelaar) van de instelling in gesprek. Komt u er met hen niet uit dan kunt u in gesprek gaan met de kwaliteitscoördinator (directeur) van onze instelling. Wanneer u er samen echt niet uitkomt, dan kunt u een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris/klachtencommissie.

neuroCare Nederland voldoet aan de eisen die de wet WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg) stelt. Doel van deze wet is goede zorg en openheid over en leren van eventuele fouten en andere incidenten in de zorg en een zorgvuldige omgang met klachten over de zorgverlening.

Heeft u vragen of klachten, laat het ons dan weten.
Dan zoeken wij samen met u naar een oplossing.

Meer weten?
Download hier de klachtenregeling.
Download hier de infographic klachtenbehandelingsproces.
Download hier de infographic cliënt zorggeschil.

 • Meldcode
Meldcode

Professionals in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) zijn verplicht om een meldcode te hebben. De verplichting een meldcode vast te stellen is opgenomen in de Kwaliteitswet Zorginstellingen. In een meldcode staat hoe gehandeld dient te worden bij het vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld.


Overige informatie

 • Samenwerkingen
Samenwerkingen

neuroCare Nederland streeft naar een optimale samenwerking tussen de praktijk en haar verwijzers. Deze verwijzers zijn meestal huisartsen, diens POH-GGZ-er (praktijkondersteuner), (vrijgevestigde) psychiaters, psychologen, algemene ziekenhuizen en andere GGZ instellingen.

 • Lidmaatschappen
Lidmaatschappen

neuroCare Nederland is aangesloten bij o.a:

 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
 • Nederlandse Vereniging van Pedagogen en onderwijskundigen (NVO)
 • Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie (NvN)
 • Nederlandse Vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie (NVGP)
 • Nederlandse Vereniging voor de Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (NVGzP)
 • Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt)
 • Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP)
 • Netwerk Toegepaste Neurowetenschappen
 • Dutch Pain Society
 • Biofeedback Certification International Alliance (BCIA)
 • International Society for Neurofeedback and Research (ISNR)
 • Society of Applied Neuroscience (SAN)
 • International Pharmaco EEG society (IPEG).

Tevens is neuroCare Nederland een erkende praktijkopleidingsinstelling voor de opleiding Gezondheidszorg psychologie (GZ) en voor de opleiding tot Psychotherapeut.

 • Cliëntenraad
Cliëntenraad

Als cliënt van neuroCare Nederland kunt u invloed uitoefenen op het beleid van de organisatie en op de kwaliteit van de zorg die cliënten ontvangen. Deze invloed is geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen en wordt uitgeoefend door een cliëntenraad. De cliëntenraad bestaat uit (ex-)cliënten van neuroCare Nederland. Ook familieleden kunnen lid zijn van de raad. In de raad kunnen leden meepraten over voor cliënten belangrijke zaken.

WMCZ

In 1996 is de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) aangenomen. Deze wet schrijft voor dat elke zorginstelling een eigen cliëntenraad hoort te hebben en dat deze raad over bepaalde beleidszaken een adviesrecht heeft.

Wat doet een cliëntenraad ?

Een cliëntenraad in een zorginstelling komt op voor de belangen van cliënten. 

De cliëntenraad is een serieuze gesprekspartner van de bestuurders en/of directie en behartigt de belangen van alle patiënten door invloed uit te oefenen en controle uit te voeren op het beleid van de zorginstelling.

 • Geschiedenis
Geschiedenis

neuroCare Nijmegen (voorheen Brainclinics Treatment) legt zich al sinds 2001 toe op onderzoek en behandeling van o.a. depressie, dwang, concentratieklachten en slaapproblemen. Het grote verschil met andere zorgverleners op dit gebied is dat wij neuromodulatie technieken (zoals rTMS en neurofeedback) hebben geïntegreerd in onze reguliere behandelingen. Door jarenlange behandel- en onderzoekservaring op dit gebied, worden we nationaal én internationaal gezien als een gespecialiseerd behandelcentrum. Cliënten uit binnen- en buitenland weten ons om deze redenen te vinden.

Wij bieden enkel behandelmethoden aan waarvoor gedegen wetenschappelijk onderzoek beschikbaar is en doen zelf ook veel onderzoek. Dit onderzoek doen wij in samenwerking met Onderzoeksinstituut Brainclinics en (inter)nationale wetenschappers verbonden aan verschillende (inter)nationale universiteiten. Wij zijn dus als geen ander op de hoogte van de stand van de wetenschap achter onze behandelmethoden. Ook voeren wij zelf regelmatig pilot-trajecten uit, waarbij wij nieuwe behandelmethoden, of nieuwe toepassingen van bestaande methoden, in een kleine setting inzetten en evalueren. Alleen zo komt de wetenschap en de toepasbaarheid daarvan in de zorg verder. Zo was neuroCare Nederland de eerste klinische praktijk in Europa die rTMS ging toepassen bij depressie en dwang. Inmiddels hebben wij hiermee al honderden mensen succesvol behandeld.


Locatie

In het centrum van Nijmegen is de vestiging van neuroCare te vinden. Goed bereikbaar per auto en openbaar vervoer.

Openbaar vervoer

De Bijleveldsingel ligt op 12 minuten loopafstand van station Nijmegen-Centraal. Er rijden bussen vanaf het station. Kijk voor actuele informatie op de website van de vervoerder.

Parkeren

Parkeren kan voor de deur. Voor de parkeerplaatsen langs de straat geldt de mogelijkheid om te parkeren per uur. Voor parkeren op het grote parkeerterrein ‘Wedren’ zijn alleen dagkaarten beschikbaar.


neuroCare staat voor gepersonaliseerde behandeling in de GGZ sinds 2001. Met onze innovatieve visie op diagnostiek en behandeling bieden we effectieve geestelijke gezondheidszorg op maat.

www.neurocaregroup.nl

Copyright neuroCare Group Nederland 2019. Alle rechten voorbehouden