Psychotherapie

Kom praten met één van onze psychologen

Heeft u telkens dezelfde nare gedachten of gevoelens?
Wilt u iets aan uw gedrag veranderen, maar lukt het maar niet?
Komt u steeds weer in problemen, zonder te weten waarom precies?
Dan kan psychotherapie u helpen.

Onze behandelingen


Psychotherapie is een vorm van behandeling die effectief is bij angst-, stemmings- en persoonlijkheidsproblematiek. De behandeling is kort als het kan en langdurig als dat nodig is, afhankelijk van de aard van de problematiek en de persoon. Het doel van psychotherapie is om gezamenlijk (cliënt en therapeut) de psychische klachten te onderzoeken en bewerken om op die manier de psychische klachten te verminderen of beter hanteerbaar maken.


Verschillende vormen van psychotherapie bij neuroCare


Er zijn verschillende vormen van psychotherapie: o.a. cognitieve gedragstherapie, cliëntgerichte therapie, psychodynamische psychotherapie, spelpsychotherapie en systemische psychotherapie. Over het algemeen kiezen wij voor een combinatie van deze vormen, ook wel integratieve psychotherapie genoemd. De keuze vindt altijd plaats in overleg tussen de cliënt en de behandelaar.


Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve Gedragstherapie is een therapievorm waarbij de nadruk ligt op het wijzigen van de gedragingen en denkpatronen die psychische of lichamelijke klachten in stand houden of verergeren. In Nederland is dit de meest gebruikte en onderzochte vorm van psychotherapie. De behandelingen zijn klacht- of probleemgericht en kortdurend van opzet. De therapeut werkt veel met oefeningen en huiswerk.
Nijmegen – Den Haag – Eindhoven – Hengelo – Groningen


EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een ingrijpende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf.

EMDR bestaat uit een aantal handelingen waardoor de herinneringen aan deze ervaringen op een andere manier in het geheugen worden opgeslagen. De therapeut zal vragen aan de gebeurtenis terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens en vervolgens worden een aantal sets met oogbewegingen gemaakt. De sets zullen er langzamerhand toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt hierdoor steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken.
Nijmegen – Den Haag – Eindhoven – Hengelo – Groningen


Schematherapie

Schematherapie is een vorm van psychotherapie die helpt om de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit iemands jeugd op de patronen en het dagelijkse leven wordt onderzocht. Men leert zichzelf zodanig te veranderen dat men zich beter gaat voelen en beter voor zichzelf kan zorgen en opkomen. Hierdoor veranderen gedrag, gedachten en gevoelens.
In sommige van onze vestigingen wordt niet een gehele schematherapie aangeboden maar kan wel met onderdelen uit de schematherapie worden gewerkt.
Nijmegen – Den Haag – Groningen


Systeem- en relatietherapie

De systeemtherapeut beschouwt en behandelt problemen van individuen niet als op zichzelf staand, maar plaatst ze steeds in sociaal verband. In de therapie gaat het over de invloed die problemen van een gezinslid of partner hebben op de anderen in het systeem en hoe deze anderen de problemen van de aangemelde cliënt beïnvloeden. De systeemtherapeut gaat op zoek naar patronen in interacties die het problematische gedrag of de problematische relatie in stand houden. De nadruk van de therapie ligt op het veranderen van deze patronen. Bij systemische therapie wordt gebruik gemaakt van familie-opstellingen.

Als een cliënt relatieproblemen ervaart als gevolg van zijn/haar klachten en indien deze relatieproblemen een negatieve invloed hebben op de oorspronkelijke aanmeldklacht, dan kan een kortdurende relatietherapie worden overwogen. Het is alleen in dit soort situaties dat een relatietherapie door de zorgverzekeraar wordt vergoed.
Groningen


ACT & Mindfulness

ACT (acceptance & commitment therapy) is een moderne vorm van aanvaardingsgerichte gedragstherapie die zich richt op gedragsverandering en het verbeteren van het functioneren.
Acceptance gaat over ervaren en aanvaarden van dat wat er innerlijk is, zoals ongewenste gevoelens en gedachten. Commitment staat voor het zich verbinden aan waarden en doelen die voor een persoon belangrijk zijn. Geleerd wordt het in contact kunnen zijn met het hier en nu (mindfulness), het kunnen nemen van afstand van de inhoud van het eigen denken, het maken van waardegerichte keuzes en het omzetten hiervan in acties.
Eindhoven – Groningen


Interpersoonlijke psychotherapie (IPT)

IPT gaat uit van de veronderstelling dat mensen andere mensen nodig hebben om zich goed te voelen. Veranderingen in belangrijke relaties zouden een depressie kunnen uitlokken bij mensen die daar gevoelig voor zijn. IPT richt zich op de recente aanleiding die mede tot de depressie heeft geleid. In de therapie wordt onderzocht hoe de contacten met belangrijke anderen in de omgeving verlopen. Er wordt daarbij in het bijzonder gelet op veranderingen die zich in de periode voorafgaande aan het ontstaan van de klachten hebben voorgedaan. Door samen met de therapeut na te gaan waar de grootste pijn zit in het leven of waarmee de grootste verandering samenhangt, kan bepaald worden wat de focus moet worden in de behandeling.
Den Haag – Hengelo


RET (rationeel emotieve therapie)

R.E.T. staat voor rationeel-emotieve therapie en is ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Albert Ellis (1913-2007). RET is een specifieke vorm van cognitieve gedragstherapie en leert de cliënt bewust te worden van irrationele ideeën, om deze vervolgens te vervangen door meer gezonde, rationele overtuigingen.
Den Haag, Groningen


CBASP

CBASP is een relatief nieuwe behandeling, speciaal ontwikkeld voor mensen die lijden aan een chronische (of recidiverende) depressie. De behandeling is een mix van (reguliere) cognitieve gedragstherapie, met daaraan toegevoegd elementen uit de interpersoonlijke psychotherapie en psychodynamische psychotherapie. CBASP staat voor Cognitive Behavioral Analyses System of Psychotherapy.
Den Haag – Groningen


E-health

In toenemende mate wordt ook e-health aangeboden. Daarmee doelen we op informatieve programma’s die via het internet worden aangeboden en die een specifiek onderwerp als thema hebben, dat kan bv. angst, depressie en/of ADHD zijn. Daarnaast worden ook zelfhulptechnieken aangeboden of materiaal aangeboden ter ondersteuning van een specifieke behandeling.
Hengelo – Groningen


Spelpsychotherapie

In de meeste therapieën wordt veel gepraat over problemen en zorgen. Kinderen zijn niet altijd in staat om te verwoorden wat hen bezig houdt. Spel sluit beter aan bij hun belevingswereld. De therapeut kan via de spelwereld van het kind begrijpen wat hem of haar bezig houdt en het kind vervolgens helpen bij de verwerking van moeilijke ervaringen. Spelen is tevens een manier voor kinderen om gevoelens te uiten. Tijdens het spel wordt er uiteraard ook gepraat, maar voor het kind op een speelsere manier.
Hengelo


Groepstherapie

Groepstherapie is psychotherapie die plaatsvindt in een groep van volwassen mannen en vrouwen, onder begeleiding van twee therapeuten.

Deze therapievorm is bedoeld voor volwassen mannen en vrouwen die gedurende langere tijd te kampen hebben met aanhoudende of terugkerende problemen of klachten. Dit kan gaan om zaken als spannings-, angst- en stemmingsklachten, problemen in het gezin of de relatie, op het werk of in de sociale kring. Daarbij is van belang dat men erkent dat de klachten of problemen samenhangen met, of voortkomen uit, de manier waarop men in het leven staat (karakter/persoonlijkheid).

Er wordt niet met een agenda of vaste thema’s gewerkt. De deelnemers bepalen zelf met elkaar waar het gesprek over gaat. Het specifieke van groepspsychotherapie in vergelijking met individuele psychotherapie is dat men de gelegenheid krijgt de eigen houding, reacties op en manier van omgaan met, mensen te onderzoeken in een situatie die overeenkomsten vertoont met situaties waar men in het dagelijks leven mee te maken heeft.
Groningen


Psychodynamische therapie

Uitgangspunt bij deze therapievorm is dat mensen zich vaak niet bewust zijn van de drijfveren van hun gedrag. Soms wordt iemand in zijn of haar functioneren geremd door (oude) gevoelens en ervaringen die niet alleen met actuele gebeurtenissen te maken hebben. Het doel van deze vorm van psychotherapie is het bewust maken van ‘verborgen’ gedachten en gevoelens. Dat maakt het mogelijk om psychische problemen beter te begrijpen, te verwerken en op zoek te gaan naar andere mogelijkheden om met deze situaties om te gaan.
Groningen


Cliëntgerichte psychotherapie

Cliëntgerichte psychotherapie is persoonsgericht, procesgericht en inzichtgevend. Persoonsgericht betekent dat de cliënt als persoon centraal staat en zelf bepaalt wat hij/zij in de therapie aan de orde wil stellen. Procesgericht wil zeggen dat de therapie een proces is dat erop gericht is het denken, voelen en handelen te (her)integreren. Inzichtgevend betekent dat de cliënt zichzelf en de oorzaak van zijn problemen beter leert begrijpen. Bij cliëntgerichte therapie is sprake van een proces van groei en ontwikkeling. Hierdoor worden niet alleen klachten op een effectieve manier verholpen, maar wordt ook (en vooral) je gevoel van welzijn verhoogd, bijvoorbeeld doordat je gevoel van autonomie toeneemt, aangezien je je vrijer voelt om te zijn wie je bent en te uiten wat jij vindt. De gewenste klachtenvermindering is een gevolg van deze bredere persoonsgerichte benadering, niet het doel op zich.
GroningenOverige therapievormen


Hartcoherentietraining

Een hartcoherentietraining is een relatief snelle methode waarmee u leert om op bewuste wijze om te gaan met stressvolle situaties. Deze biofeedbackmethode bestaat uit het aanleren van een regelmatig en rustig ademhalingspatroon, in combinatie met bewustzijnsoefeningen. U leert op stressvolle momenten de aandacht op de ademhaling en hartslag te richten, en daarmee uw bewustzijn te verscherpen, en uw gedrag positief te beïnvloeden.
GroningenPsychomotore therapie

Doel is om op een actieve manier bewust te worden van automatische reacties op stress, conflictsituaties en angst, om vervolgens te leren voor alternatieven te kiezen als deze reacties een negatieve invloed hebben op iemands functioneren. De training bestaat uit een combinatie van psychologische vaardigheden zoals mindfulness en acceptatietechnieken (ACT) en/of principes uit de schematherapie en fysieke vaardigheden (basishoudingen) uit onder andere de vechtsport.
Groningen


Het belang van goede psychotherapie


Er zijn veel verschillende vormen van psychotherapie. Sommige therapieën helpen nare herinneringen uit het verleden te verwerken, zoals EMDR, terwijl andere behandelingen vooral op het hier en nu gericht zijn. Zo leert u bij cognitieve gedragstherapie wat u aan uw gedrag of gedachten kunt veranderen om u beter te voelen en helpt mindfulness u om meer afstand te nemen van uw eigen gedachten en gevoelens.

Onze therapeuten zijn opgeleid in diverse evidence-based behandelmethoden en proberen samen met u te bepalen welke behandeling het beste bij u past. Tenzij het echt niet anders kan houdt u van begin tot eind dezelfde behandelaar, zodat u niet steeds aan een nieuw gezicht hoeft te wennen.

We proberen lange wachtlijsten te voorkomen, en bieden een veilige en persoonlijke sfeer binnen onze vestigingen.


De voordelen van psychotherapie en rTMS


Ons belangrijkste pluspunt is echter dat psychotherapie bij neuroCare gecombineerd kan worden met de nieuwste neuromodulatietechnieken, zoals rTMS. Dat blijkt een krachtige combinatie: zo heeft onderzoek aangetoond dat psychotherapie en rTMS samen een stuk effectiever zijn dan afzonderlijk, in ieder geval bij de behandeling van depressieve klachten. Op die manier hebben we al heel wat mensen verder kunnen helpen, soms na jaren van strijd met de klachten. Bovendien proberen we je niet alleen te helpen om beter te worden, maar ook om beter te blijven. Zo bieden we iedereen zes maanden na het einde van de behandeling kosteloos een controle-afspraak aan.

Source: Donse et al. (2017) Simultaneous rTMS and Psychotherapy in Major Depressive Disorder: Clinical Outcomes and Predictors from a Large Naturalistic Study. Brain Stimulation.
Logo_neuroCare_bunt_Poster_vector_white

neuroCare staat voor gepersonaliseerde behandeling in de GGZ sinds 2001. Met onze innovatieve visie op diagnostiek en behandeling bieden we effectieve geestelijke gezondheidszorg op maat.

www.neurocaregroup.nl

Copyright neuroCare Group Nederland 2020. Alle rechten voorbehouden